Sıkça Sorulan Sorular

SORU: BAP nedir?

Üniversitenin yıllık gelirinin belirli bir bölümünü ayırarak oluşturduğu fon tarafından kısmen ya da tamamen desteklenen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye, sanata, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

SORU: Kimler BAP başvurusu yapabilir?

Yaşar Üniversitesi’nde çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise ancak Yaşar Üniversitesi’nde çalışan tam zamanlı bir öğretim üyesi proje yürütücüsü olmak kaydıyla başvuru yapabilir.

SORU: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Proje başvuruları yılın her döneminde yapılabilir. Yaşar Üniversitesi BAP başvuruları Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK) tarafından belirlenen prosedüre göre hazırlanmış olan Proje Başvuru Formunun proje yürütücüsü tarafından eksiksiz doldurularak ofisimize iletilmesi ile yapılır.

SORU: En fazla kaç adet proje başvurusu yapılabilir?

Bilimsel Araştırma Projesi yapmak isteyen kişiler aynı anda en fazla iki projede yürütücü yada bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı yada üç projede araştırmacı olabilir.

SORU: Başvurular ne şekilde değerlendirilir?

Proje başvuruları toplandıktan sonra, PDK tarafından ilgili yönergeye uygunluk açısından değerlendirmeye alınır. Komisyon, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime, sanat ve tasarım alanına katkısı, proje yöneticisinin SCI – SSCI – AHCI ve benzeri dizinlerde yer alan dergilerdeki yayınları, bu yayınlara yapılan atıfları, sanat ve tasarım alanındaki çalışmaları, projenin mali portresini de dikkate alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir.

SORU: Proje başvurularında başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir mi?

İlgili yönerge uyarınca, projenin yürütücüsünün Yaşar Üniversitesi çalışanı olması ve proje sonuçlarının her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarının Yaşar Üniversitesi’ne ait olması kaydıyla başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir.

SORU: Proje önerilerinde çalıştırılacak personel ile ilgili uygulama prensibi nedir?

Bilimsel Araştırma Projelerinde üniversitenin tam zamanlı akademik ve idari personeline ücret ödemesi yapılmaz. Projede üniversitenin tam zamanlı personeli olmayan araştırmacılar ve bursiyerler için rektörlüğün belirlediği ödeme aralıklarında ücret ödemesi yapılır.

SORU: Proje önerilerinde yurt içi ve yurt dışı bilimsel konferanslara katılım BAP fonundan desteklenebilir mi?

Proje önerilerindeki yurt içi ve yurt dışı bilimsel konferanslara katılım BAP fonundan desteklenmez.

SORU: Yurtiçi ve yurt dışı yolluk/harcırah giderleri için üniversitenin önceden belirlemiş olduğu sınırlamalar ya da rayiçler var mı?

Yaşar Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı İdari Görevlendirme Yolluk ve Seyahat Harcamaları Yönergesindeki uygulamalar ve belirlenmiş oranlar esas alınacaktır.

SORU: Projem kabul edildi. Malzeme ve teçhizat satın alımlarını nasıl yapabilirim?

Proje yürütücüsü, kabul edilen proje bütçesine göre gerekli harcamalar/ödemeler/satın alma yapılacağı zaman Proje Destek Ofisi Müdürlüğü’ne (PDO) hitaben detaylı bir dilekçe yazarak ihtiyaç isteminde bulunur. Bu ihtiyaçların PDO tarafından SAP girişleri yapılarak Satın Alma Müdürlüğü tarafından satın alma süreci başlatılır.

SORU: Projemde bütçe kalemleri arası aktarma gerçekleştirebilir miyim?

Kabul edilen proje bütçesinde, fasıllar arası aktarım, proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine PDK tarafından karara bağlanır. Fasıl aktarımı gerektiği durumlarda, proje yöneticisi bu gerekliliği ayrıntılı bir şekilde izah ettiği ve PDO’ya hitaben yazdığı dilekçe ile prosedürü başlatır.

SORU: Projem için ek süre/ek bütçe/dondurma talebi yapabiliyor muyum?

Proje yöneticisi ek süre/ek bütçe/dondurma talep ve gerekçelerini PDO’ya hitaben yazılmış ayrıntılı bir dilekçe ile PDK’ya iletir. Talep, Komisyonca değerlendirilir ve gerekli durumlarda ek süre, ek bütçe ya da süre dondurma istekleri Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Proje en fazla 18 ay sürebilir. Projenin önerilen süre içinde tamamlanmaması durumunda, proje süresinin en fazla 1/3'ü kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine, gerekli durumlarda PDK’nın kabulü halinde ilave kaynak verilebilir. Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

SORU: Projemi nasıl ve en fazla ne kadar sürede sonlandırabilirim?

Projenin sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanmasından sonra en geç iki ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve PDK tarafından belirlenen kurallara göre yazılan Proje Kapanış Raporu Komisyona sunulur. Komisyon gerekirse sonuç raporu hakkında bir uzmandan görüş alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. Değerlendirme sonucu proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir.

SORU: BAP projemin resmi olarak kapatılması için aranan kriterler nelerdir?

Proje yürütücüsünün proje bitiminde, projesinin resmi olarak kapatılması için, başvuru formunun “Yaygın Etki” ve “Beklenen Çıktılar” kısmında belirtilen ve proje başvurusu değerlendirilirken PDK tarafından onaylanan kapanış kriterlerini yerine getirmesi projenin başarıyla sonlandırılması için yeterlidir.

SORU: BAP projemi zamanında bitiremezsem ya da hedeflenen çıktılara ulaşamazsam yaptırımı nedir?

Zamanında bitirilemeyen veya proje başvurusunda tanımlı hedeflenen çıktılara ulaşılamayan projelerde, Proje Değerlendirme Komisyonu’nun projenin olumsuz gidişatı ile ilgili aldığı kararı takip eden 3 yıl boyunca proje yürütücüsü tekrar başvuru yapamaz, ancak projelerde araştırmacı olarak görev alabilir.

SORU: Proje bitiminde ortaya çıkacak olan Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konusunda üniversitenin yaklaşımı nedir?

Fikri ve sınai haklarla ilgili konular, Yaşar Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir.

TOP