SIKÇA SORULAN SORULAR

BAP nedir?

Üniversitenin yıllık gelirinin belirli bir bölümünü ayırarak oluşturduğu fon tarafından kısmen ya da tamamen desteklenen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye, sanata, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

Kimler BAP başvurusu yapabilir?

Yaşar Üniversitesi’nde çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış tam zamanlı Yaşar Üniversitesi mensubu araştırmacılar proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise ancak proje yürütücüsü öncülüğünde başvuru yapabilir.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Proje başvuruları yılın her döneminde yapılabilir. BAP başvuruları Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK) tarafından belirlenen prosedüre göre hazırlanmış olan ve projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formunun proje yürütücüsü tarafından doldurularak Proje Destek Ofisi’ne iletilmesi ile yapılır. Ofisimize iletilen başvurular, Proje Değerlendirme Komisyonu’nun takvimine göre belirlenen tarihte gerçekleşen toplantıda değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu proje yürütücüsüne ofisimiz ve bağlı olduğu fakülte/bölüm sekreterliği tarafından tebliğ edilir.

En fazla kaç adet proje başvurusu yapılabilir?

Bilimsel Araştırma Projesi yapmak isteyen kişiler aynı anda en fazla iki projede yürütücü ya da bir projede yürütücü iki projede araştırmacı ya da üç projede araştırmacı olabilir.

Başvurular ne şekilde değerlendirilir?

Proje başvuruları toplandıktan sonra, PDK tarafından ilgili yönergeye uygunluk açısından değerlendirmeye alınır. Komisyon, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime, sanat ve tasarım alanına katkısı, proje yöneticisinin SCI – SSCI – AHCI ve benzeri dizinlerde yer alan dergilerdeki yayınları, bu yayınlara yapılan atıfları, sanat ve tasarım alanındaki çalışmaları, projenin mali portesini de dikkate alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir. Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlararası, uluslararası ve disiplinlerarası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

Proje başvurularında başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir mi?

İlgili yönerge uyarınca, projenin yürütücüsünün Yaşar Üniversitesi çalışanı olması ve proje sonuçlarının her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile telif haklarının Yaşar Üniversitesi’ne ait olması kaydıyla başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir. İşbirliği yapılacak ve başka kurumların kısmi finansal desteğini içeren projeler için başvuru öncesinde destekleyen kurum ve kuruluşların onayının başvuru formunun ekinde sunulması gerekmektedir. Proje desteklendiği takdirde proje yürütücüsü ile üniversitemiz arasında BAP sözleşmesi imzalanırken, destekleyen kurum ve kuruluş ile üniversitemiz arasında ayrıca bir dış sözleşme imzalanır.

Proje önerilerinde çalıştırılacak personel ile ilgili uygulama prensibi nedir?

Bilimsel Araştırma Projelerinde üniversitenin tam zamanlı akademik ve idari personeline ücret ödemesi yapılmaz. Projede çalışacak bursiyerler/kısmi zamanlı proje asistanlarına Rektörlük tarafından belirlenen miktarlarda ücret ödemesi yapılır.

Proje önerilerinde yurt içi ve yurt dışı bilimsel konferanslara katılım BAP fonundan desteklenebilir mi?

BAP projelerinde proje ekibinden 1 kişinin proje konusu kapsamındaki 1 adet konferansa katılım masrafları proje bütçesinden desteklenmektedir.

Yurtiçi ve yurt dışı yolluk/harcırah giderleri için üniversitenin önceden belirlemiş olduğu sınırlamalar ya da rayiçler var mı?

Yurt içi ve yurt dışı yolluk/harcırah giderleri için Yaşar Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı İdari Görevlendirme Yolluk ve Seyahat Harcamaları Yönergesindeki uygulamalar ve belirlenmiş oranlar esas alınmaktadır. Seyahatler, ilgili Yönergedeki seyahat gruplarına uygun olmak şartı ile Uçak, Otobüs ve sair araçlar ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca, kiralanmak suretiyle temin edilen araçların kira bedelleri ile yürütücülerimizin özel araçlarını kullandıkları durumda 7lt/100km yakıt gideri karşılanabilmektedir.

Projem kabul edildi. Malzeme ve teçhizat satın alımlarını nasıl yapabilirim?

Proje yürütücüsü, kabul edilen proje bütçesi kapsamında mal ya da hizmet alımı yapacağı zaman Proje Destek Ofisi’ne (PDO) hitaben detaylı bir dilekçe yazarak ihtiyaç isteminde bulunur. Bu ihtiyaçların PDO tarafından girişleri yapılarak üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğü tarafından proje yürütücüsü ile koordineli bir şekilde satın alma süreci başlatılır.

Projemde bütçe kalemleri arası aktarma gerçekleştirebilir miyim?

Kabul edilen proje bütçesinde, bütçe ana başlıkları arasındaki fasıl aktarımı proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine PDK tarafından karara bağlanır. Fasıl aktarımı gerektiği durumlarda, proje yürütücüsü bu gerekliliği ayrıntılı bir şekilde izah ettiği ve PDO’ya hitaben yazdığı dilekçe ile prosedürü başlatır. Ancak proje başvuru formunda onaylanan proje bütçesinin bursiyer/kısmi zamanlı proje asistanı ödemeleri kalemine ve bu kalemden diğer bütçe kalemlerine fasıl aktarımı yapılamaz.

Projem için ek süre/ek bütçe/dondurma talebi yapabiliyor muyum?

Proje yürütücüsü ek süre/ek bütçe/süre dondurma talep ve gerekçelerini PDO’ya hitaben yazılmış bir dilekçe ile ofisimize iletir. Talep, Komisyonca değerlendirilir ve gerekli durumlarda ek süre, ek bütçe ya da süre dondurma istekleri proje koşulları göz önünde bulundurularak karara bağlanır. Proje en fazla 18 ay sürebilir. Projenin önerilen süre içinde tamamlanmaması durumunda, proje süresinin en fazla 1/3'ü kadar ek süre verilebilir. Aynı şekilde, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine ve Komisyonun onayıyla gerekli durumlarda projeye ilave kaynak verilebilir. Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

PROJEMDEKİ GELİŞMELER NASIL TAKİP EDİLİR?

Proje yürütücüsü tarafından altı ayda bir sunulan ara raporlar PDK tarafından değerlendirilerek projenin ilerlemesi kontrol edilir. PDK, projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir; gerektiğinde ara raporlara ek olarak belirlediği tarihlerde proje ilerleme raporu talep edebilir. PDK, gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak söz konusu projenin içeriği, yürütücüsü, araştırmacıları, bütçesi ve süresinin değiştirilmesi ile projenin kapatılması konusunu karara bağlar. Projenin sözleşme ve yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde, PDK bu projeler için yaptırım belirler ve uygular.

Projemi nasıl ve en fazla ne kadar sürede sonlandırabilirim?

Projenin sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanmasından sonra en geç üç ay (3) içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve PDK tarafından belirlenen kurallara göre yazılan proje kapanış raporu Komisyona sunulur. Komisyon gerekirse sonuç raporu hakkında bir uzmandan görüş alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. Değişiklik yapılmasının istenmesi halinde en geç bir ay (1) içinde gerekli değişiklikler yapılarak PDK’da görüşülmek üzere PDO’ya teslim edilir. Sonuç raporunun reddedilmesi halinde iki ay (2) içinde yeniden rapor hazırlanarak PDK’da sunulur. Değerlendirme sonucu proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir.

BAP projemin resmi olarak kapatılması için aranan kriterler nelerdir?

Proje yürütücüsünün proje bitiminde projenin resmi olarak kapatılması için başvuru formunun “Yaygın Etki” ve “Beklenen Çıktılar” kısmında belirtilen ve proje başvurusu değerlendirilirken PDK tarafından onaylanan kapanış kriterlerini yerine getirmesi projenin başarıyla sonlandırılması için yeterlidir.

BAP projemi zamanında bitiremezsem ya da hedeflenen çıktılara ulaşamazsam yaptırımı nedir?

Zamanında bitirilemeyen veya proje başvurusunda tanımlı hedeflenen çıktılara ulaşılamayan, başarıyla bitirme kriterleri yerine getirilmeyen projelerde, PDK’nın projenin olumsuz gidişatı ile ilgili aldığı kararı takip eden 3 yıl boyunca proje yürütücüsü tekrar yeni BAP başvurusu yapamaz, ancak projelerde araştırmacı olarak görev alabilir.

Proje bitiminde ortaya çıkacak olan Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konusunda üniversitenin yaklaşımı nedir?

Fikri ve sınai haklarla ilgili konular, Yaşar Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir.

TOP